27.5.2003

Sdělení likvidátora dlužníkům Union banky, a.s. "v likvidaci"

Z technických důvodů (počínaje dnem 1. května 2003) není možné zasílat platby na úhradu závazků vůči Union bance, a.s. "v likvidaci", na účty vedené u Union banky, a.s. (účty s kódem banky 3400).

Toto oznámení se týká i inkasních účtů dohodnutých v příslušné úvěrové smlouvě. Pro zajištění možnosti splácení závazků z úvěrových smluv, jakož i jiných závazků (např. debetního běžného účtu klienta apod.) vůči Union bance, a.s. "v likvidaci", byly proto zřízeny účty č. 1000317416/3500 (pro platby v CZK) a č. 1330317400/3500 (pro platby v EUR) u ING Bank N.V. Na tyto účty poukazujte (počínaje dnem 1. května 2003) veškeré splátky úvěrů či jakékoliv další platby ve prospěch Union banky, a.s. "v likvidaci".

Pro identifikaci plateb uveďte jako:
variabilní symbol – číslo inkasního běžného účtu v IBIS tvaru,
specifický symbol – číslo úvěrového účtu v IBIS tvaru,
konstantní symbol – 168.

Důsledným dodržováním výše uvedených pokynů předejdete případným nesrovnalostem a situaci, kdy Vámi provedenou platbu nebudeme moci správně zaúčtovat.

V průběhu měsíce května byl Union bankou každému dlužníkovi zaslán dopis s konkrétními údaji pro identifikaci jeho plateb (splátek úvěru). Tímto sdělením potvrzujeme platnost údajů uvedených v tomto dopise.

Veškerá podání související se splácením úvěrů zasílejte pouze v písemné formě na adresu:

Union banka, a.s. "v likvidaci"
Útvar správy pohledávek
ul. 30. dubna čp. 635
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Ing. Petr Čermák v. r.
vykonávající jménem společnosti
VALUE ADDED, s.r.o., funkci likvidátora