Přihlášky pohledávek

Stav přihlášek pohledávek věřitelů do konkursního řízení úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“

Dle konkursního zákona měli věřitelé možnost přihlásit své pohledávky do konkursního řízení ve lhůtě do dvou měsíců od konání prvního přezkumného jednání, tj. do 9. dubna 2004. K pohledávkám, které byly přihlášeny po této lhůtě se nepřihlíží a správce konkursní podstaty o tom vyrozuměl všechny věřitele, kteří své pohledávky přihlásili pozdě. Celkový počet přihlášek pohledávek věřitelů do konkursního řízení podaných ve výše uvedené lhůtě je 75 452 ks.

Přihlášky pohledávek byly správcem konkursní podstaty zařazeny na seznam přihlášených pohledávek a přezkoumány celkem na pěti přezkumných jednáních, které se uskutečnily dne 9. února 2004, 28. června 2004, 18. října 2004, 4. dubna 2005 a 10. října 2005. Správce konkursní podstaty dosud uznal pohledávky v celkové výši 15,425 mld. Kč a popřel pohledávky v celkové výši 3,810 mld. Kč.

Seznamy přihlášených pohledávek, zařazených na jednotlivá přezkumná jednání jsou přílohou protokolů z přezkumných jednání, a tyto jsou součástí konkursního spisu.

Květen 2006