27.2.2018

Informace správce konkursní podstaty – předpokládané termíny realizace dalších opakovaných hromadných výplat částek třetího částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že v průběhu měsíce prosince 2017 bylo v rámci realizace třetího částečného rozvrhu věřitelům zasláno celkem 67.069 poštovních poukázek a 2.595 bezhotovostních plateb na účty v tuzemském peněžním ústavu. Bezhotovostní platby byly zaslány na účty, které věřitelé v minulosti za tímto účelem správci konkursní podstaty nahlásili, poštovní poukázky byly adresovány… Celý článek »

22.12.2017

Informace správce konkursní podstaty – výplata částečného rozvrhu v případě úmrtí věřitele

Správce konkursní podstaty žádá tímto pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, do jejichž poštovních schránek byla v těchto dnech doručena poštovní poukázka na jméno zemřelého věřitele, aby v případech, kdy již bylo ukončeno pozůstalostní řízení po zemřelém /ať již byla pohledávka zemřelého věřitele vůči Union bance, a.s. „v likvidaci“ zahrnuta do projednávaného majetku zůstavitele či nikoliv/,… Celý článek »

15.11.2017

Krajský soud v Ostravě povolil výplatu třetího částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty v návaznosti na předchozí zprávu informuje věřitele, že Krajský soud v Ostravě svým usnesením čj. 33 K 10/2003-12445 ze dne 19.9.2017 povolil výplatu třetího částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Toto usnesení již nabylo právní moci. Správce konkursní podstaty předpokládá, že samotnou realizaci výplaty třetího částečného rozvrhu zahájí v… Celý článek »

26.4.2017

Výplata třetího částečného rozvrhu

Dne 29.3.2017 se konalo již 60. zasedání věřitelského výboru. Na toto jednání správce konkursní podstaty předložil mimo dalších podkladů i analýzu možnosti výplaty třetího částečného rozvrhu. Věřitelský výbor tento materiál projednal a vyslovil souhlas s výplatou třetího částečného rozvrhu všem oprávněným věřitelům ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Správce konkursní podstaty nyní zahájí přípravné… Celý článek »

1.8.2016

Průběžná aktualizace údajů v evidenci konkursních věřitelů

Po řadu uplynulých měsíců probíhala v součinnosti s konkursním soudem kontrola aktuálně známých údajů o věřitelích s údaji z centrální evidence obyvatelstva. V průběhu 17 měsíců bylo tímto způsobem ověřeno 30.922 věřitelů, tj. 41,1% všech oprávněných věřitelů. U 8.902 věřitelů /28,8% šetřených fyzických osob/ byla zjištěna „změna“. Nejvíce změn /5.170 = 58% všech zjištěných změn/… Celý článek »

16.12.2015

Změny v adresách elektronické pošty

V souvislosti s avizovanou změnou internetové domény oznamujeme rovněž změnu v e-mailové komunikaci s Union bankou, a.s. „v likvidaci“. Nové e-mailové adresy jsou od dnešního dne ve formátu jmeno.prijmeni@unionbanka.cz. Hlavní kontaktní e-mail je tedy: jiri.pala@unionbanka.cz. Původní e-mailové adresy budou funkční do konce roku 2015.

17.7.2015

Ochranné známky

Správce konkurzní podstaty úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“ Mgr. Lukáš Raida tímto informuje o zájmu úplatně převést ochranné známky sepsané v konkurzní podstatě. Jedná se o 3 ochranné známky slovní grafické zapsané v rejstříku ochranných známek vedených Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 195448, 195449 a 195450 (možno vyhledat zde >>). V případě zájmu… Celý článek »

21.10.2014

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2014/01

Správce konkurzní podstaty úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“ Mgr. Lukáš Raida tímto informuje o vyhlášení výběrového řízení č. 2014/01 na prodej zbytkové majetkové hodnoty z konkurzní podstaty. Předmětem tohoto výběrového řízení bude úplatné postoupení nejisté, sporné a/nebo obtížně vymahatelné pohledávky úpadce mimo dražbu dle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 328/1991 Sb., o… Celý článek »

19.2.2014

Informace pro dědice pohledávek za Union bankou, a.s. „v likvidaci“

V případě, že zemře fyzická osoba, která byla věřitelem Union banky, a.s. „v likvidaci“ a která svou pohledávku řádně přihlásila do konkursního řízení, přechází nárok na plnění této pohledávky na dědice zemřelého. Podmínkou přechodu nároku na výplatu pohledávky je, že tato pohledávka bude výslovně zahrnuta do aktiv pozůstalosti, tj., že existence takové pohledávky bude pozůstalými… Celý článek »