Dopis věřitelům

V Ostravě dne 18. 6. 2003

Vážený kliente,

obracím se na Vás jakožto ustavený správce konkursní podstaty úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“ s oznámením , že dne 29. 5. 2003 byl usnesením Krajského soudu v Ostravě, sp.zn.: 33 K 10/2003, prohlášen konkurs na majetek dlužníka Union banka, a.s. „v likvidaci“, IČ 41034261, ul. 30. dubna čp. 635, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava. Tímto usnesením soudu jste byl současně jako věřitel vyzván k podání přihlášky pohledávky vůči úpadci Union banka, a.s. „v likvidaci“.

Union banka, a.s. „v likvidaci“ jako dlužník a úpadce eviduje ke dni prohlášení konkursu vůči Vám závazky, jejichž seznam je uveden na přihlášce pohledávky a z nichž vyplývá celkový závazek:

Přihlášku pohledávky do konkursního řízení je potřeba doložit kopiemi listin, z nichž jednotlivé pohledávky vyplývají, tj. např:

– výpis z účtu Union banky, a.s. ke dni 16. 5. 2003 respektive 17. 5. 2003
– list klienta vydaný GE Capital Bank, a.s. 

Ve shora uvedeném vyčíslení byla již zohledněna částka, která Vám byla či bude vyplacena Fondem pojištění vkladů prostřednictvím GE Capital Bank, a.s. Vaše případné pohledávky v cizí měně byly v souladu se zákonem o konkursu a vyrovnání přepočteny podle kursu České národní banky vyhlášeného ke dni prohlášení konkursu.

V případě, že souhlasíte s výše uvedenou výší Vaší pohledávky vůči úpadci, můžete využít přiložený tiskopis přihlášky, k němuž připojíte svůj vlastnoruční podpis a tento ve dvojím vyhotovení spolu s uvedenými přílohami odešlete na adresu Krajského soudu v Ostravě a to nejlépe ve lhůtě do 29. 8. 2003.

V případě, že jste v období od 21.2.2003 do 29.5.2003 ve vztahu ke svým pohledávkám vůči úpadci realizoval postoupení těchto pohledávek, případně jejich započtení, nemusí vyúčtování shora uvedené odpovídat skutečnosti.

Současně Vás upozorňuji, že pokud u Vás v minulosti došlo ke změně osobních údajů (změna příjmení, bydliště, atd.) a tyto změny jste dosud nenahlásil Union bance, a. s., nemusí tyto údaje v přiloženém tiskopise přihlášky odpovídat skutečnosti. V takovém případě je nezbytné v přihlášce do konkursního řízení uvést správné údaje.

Základní informace na www.union.cz, nebo volejte bezplatně zelenou linku 800 186 466.

Ing. Michaela Huserová
správce konkursní podstaty
Union banka, a.s. „v likvidaci“

Originál dopisu věřitelům najdete zde.