Přihláška pohledávek

Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábřeží 34
728 81 OSTRAVA

Ke spisové značce: 33 K 10/2003 

Úpadce: Union banka, a.s. „v likvidaci“, IČ 41034261, ul. 30. dubna čp. 635, 702 00 Ostrava -Moravská Ostrava

Konkursní věřitel:
Rodné číslo/IČ:
Adresa: 

Přihláška pohledávky: 

  1. Usnesením sp. zn. 33 K 10/2003 nadepsaného soudu byl prohlášen dne 29. 5. 2003 konkurs na majetek dlužníka Union banka, a.s. „v likvidaci“, IČ 41034261, ul. 30. dubna č.p. 635, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
  2. Ve stanovené tříměsíční lhůtě přihlašuji jako věřitel svoji pohledávku z titulu nevyplacených vkladů u úpadce, v rozsahu v jakém tyto vklady nejsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů. Jedná se o produkty s touto identifikací:

Celková pohledávka: 

Oprávněnost této pohledávky dokládám: 

Kopií výpisu z těchto produktů
Listem klienta vydaným GE Capital Bank, a.s.

  1. S ohledem na skutečnosti shora uvedené navrhuji, aby má pohledávka v celkové výši X Kč byla jakožto pohledávka II. třídy bez nároku na oddělené uspokojení správcem konkursní podstaty úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“ , IČ 41034261, ul. 30.dubna čp. 635, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, zařazena do seznamu přihlášených pohledávek a v rámci rozvrhového usnesení uspokojena.

D v o j m o

V ……………………………… dne ……………………………………………

……………………………………………
Jméno

……………………………………………
Podpis

Originál přihlášky pohledávek najdete zde.