24.11.2022

Informace správce konkursní podstaty – složení nevyzvednutých částek, zaslaných poštovními poukázkami, do soudní úschovy

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že od poloviny měsíce září 2022 průběžně skládá částky konečného rozvrhu, které zaslal věřitelům poštovními poukázkami a které mu Česká pošta, s.p., vrátila jako nevyplacené, do soudní úschovy k Okresnímu soudu v Ostravě. O přijetí předmětné částky do soudní úschovy následně tento soud vydá usnesení, které věřiteli-příjemci zašle.
V součinnosti s výše uvedeným soudem správce konkursní podstaty informuje ty věřitele, kteří obdrží usnesení od Okresního soudu v Ostravě, že mohou následně sdělit tomuto soudu své bankovní spojení, aby tento soud předmětnou částku z úschovy vyplatil.
Formulář pro sdělení bankovního spojení naleznete zde>>.
V případě, že původní věřitel-příjemce po podání návrhu na soudní úschovu zemřel, mohou jeho dědicové použít formulář, který naleznete zde>>.
Jako klíčový údaj je nutno do obou formulářů uvést správnou spisovou značku Okresního soudu v Ostravě, kterou najdete v pravém horním rohu obdrženého usnesení. Předmětný vyplněný a podepsaný formulář je nutno doručit na Okresní soud v Ostravě, a to buď do datové schránky soudu 2mhaesg nebo poštou na adresu Okresní soud v Ostravě, U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava-Poruba, případně jej zanést osobně na podatelnu soudu /adresa viz výše/.
Správce konkursní podstaty předem děkuje věřitelům za jejich součinnost v této záležitosti.