27.5.2022

Informace správce konkursní podstaty – výplata konečného rozvrhu v případě úmrtí věřitele

Správce konkursní podstaty žádá tímto pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, do jejichž poštovních schránek byla v těchto či následujících dnech doručena poštovní poukázka na jméno zemřelého věřitele, aby v případech, kdy již bylo ukončeno pozůstalostní řízení po zemřelém /ať již byla pohledávka zemřelého věřitele vůči Union bance, a.s. „v likvidaci“ zahrnuta do projednávaného majetku zůstavitele či nikoliv/, zaslali fotokopii usnesení příslušného okresního či obvodního soudu o rozhodnutí o dědictví na adresu Union banka, a.s. „v likvidaci“, Hrabákova 1, 702 00 Ostrava nebo na mailovou adresu jiri.pala@unionbanka.cz. V případech, kdy majetek zůstavitele nabyl více jak jeden dědic, mohou dědicové připojit i dohodu všech dědiců o nakládání s jejich právy k této pohledávce, opatřenou jejich úředně ověřenými podpisy, jejíž vzor naleznou zde>>. Uvedené dokumenty budou postoupeny Krajskému soudu v Ostravě, který následně samostatným usnesením rozhodne o převedení pohledávky zemřelého věřitele na jeho právní nástupce, toto usnesení bude po nabytí právní moci doručeno dědicům. Teprve následně může správce konkursní podstaty přikročit k opětovnému zaslání částky konečného rozvrhu.
Vzhledem k vysokému počtu věřitelů /cca 75.000/ správce konkursní podstaty upozorňuje věřitele, že výše popsaný proces převedení pohledávky si může vyžádat delší časový prostor až v řádu měsíců. Platnost nyní obdržené poukázky je údaj pouze technický, nevyzvednutím poukázky pohledávka zemřelého věřitele nezaniká.