30.4.2003

INFORMACE GE CAPITAL BANK PRO KLIENTY UNION BANKY

V Praze dne 30. dubna 2003
Vážení klienti Union banky,
Fond pojištění vkladů obdržel souhlas Ministerstva financí České republiky a České národní banky se zahájením výplat klientům Union banky ve smyslu zákona o bankách. Na tomto základě vyhlásil zahájení výplat od soboty 17. května 2003 na 78 vybraných obchodních místech GE Capital Bank; od pondělí 19. května budou výplaty probíhat na všech jejích 188 obchodních místech.

Podle zákona máte nárok na výplatu 90 % svého vkladu, maximálně však 25 000 euro. Veškeré výplaty budou vyplaceny v českých korunách. Jde ovšem o tzv. kreditní zůstatek, tedy o celkový úhrn všech vkladů po odečtení všech splatných závazků, které jste měli u Union banky, snížený o 10 %. Přesnou výši vyplácené částky, doporučené obchodní místo i termín Vám sdělí GE Capital Bank předem písemně.

Fyzickým osobám nepodnikatelům i podnikatelům bude celá částka vyplacena hotovostně nebo bezhotovostně převodem na účet. Z důvodu časové úspory a bezpečnosti při odnášení vyšších částek doporučujeme bezhotovostní výplatu převodem na účet. Právnickým osobám Union banky bude celá částka vyplacena vždy bezhotovostním převodem na zvolený účet. Pokud si majitel vkladu přeje pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, musí ji vybavit specifickou úředně ověřenou plnou mocí.

K výplatě s sebou přineste:

Klient Union banky – fyzická osoba · jeden platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas v případě cizinců).

Klient Union banky – právnická osoba · jeden platný doklad totožnosti statutárního zástupce společnosti (např. občanský průkaz a řidičský průkaz) · v případě právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce, v případě dalších právnických osob originál dokladu o právní subjektivitě a oprávnění osob jednajících za právnickou osobu.

Více informací naleznete na www.gecapital.cz, na všech 188 pobočkách GE Capital Bank a na zákaznickém servisu tel. 855 555 557.
Gerard Ryan, generální ředitel a předseda představenstva GE Capital Bank, a.s.

Vybrané pobočky GE Capital Bank otevřené i v sobotu 17. 5., 24. 5. a 7. 6. 2003 od 8:00 do 18:00.
zde
Kompletní seznamy všech 188 obchodních míst GE Capital Bank jsou k dispozici na www.gecapital.cz – zde