30.4.2003

Oznámení obchodním partnerům Union banky, a.s.

Z technických důvodů počínaje dnem 1. května 2003 není možné přijímat platby na úhradu závazků vůči Union bance, a.s., na účty vedené u Union banky, a.s. K tomuto datu nebudou z účtů u Union banky, a.s., prováděna ani inkasa.

Pro zajištění možnosti splácení všech závazků z uzavřených smluv mezi Vámi a Union bankou, a.s., byl zřízen zvláštní účet č. 1000317408/3500 u ING Bank N.V. Na tento účet poukazujte počínaje dnem 1. května 2003 (včetně) veškeré splátky závazků resp. jakékoliv další platby ve prospěch Union banky, a.s., mimo splátek úvěrových.

V případě plateb z jiného právního důvodu než jsou splátky z úvěrových smluv použijte jako variabilní symbol číslo faktury, do specifického symbolu uveďte Vaše IČO, event. rodné číslo.

Důsledným dodržováním výše uvedených pokynů předejdete případným nesrovnalostem a situaci, kdy Vámi provedenou platbu nebudeme moci zaúčtovat.

Ing. Petr Votoupal, generální ředitel
Mgr. Hana Vysloužilová, člen představenstva