17.9.2003

Klienti UB se dočkají svých vinkulovaných vkladů

Klienti Union banky (UB), kteří měli termínovaný vklad vinkulovaný ve prospěch Union banky, si mohou na pobočkách GE Capital Bank vyzvednout jejich pojištěnou část. "Termínované vklady byly vinkulovány v případě podnikatelských a spotřebitelských úvěrů a například u bezúročné půjčky," sdělil mluvčí Robert Korselt. Klienti, kteří do 31. srpna zcela splatili svůj závazek vůči bance si mohou pro vinkulovanou část vkladu přijít na nejbližší obchodní místo GE Capital Bank.

Za úvěrové klienty, kteří dosud ještě bance dluží, bude část výplaty – která pokryje tento dluh – inkasovat Union banka, zbytek bude těmto klientům vyplacen rovněž na přepážkách GE Capital Bank. "Pokud úvěroví klienti s vinkulovaným termínovaným vkladem poslali ještě splátku v měsíci září, bude jim přeplatek vrácen," uvedl Miroslav Fučík, ředitel odboru evidence a správy pasív. Fond pojištění vkladů prostřednictvím GE Capital Bank rovněž zahájí výplatu části vkladů vinkulovaných k vydaným bankovním zárukám (například za karnety TIR), a to v případě, že klient do 31. srpna vrátil Union bance originály záručních listin vydaných UB a současně předložil písemné prohlášení věřitele, ve kterém prohlašuje, že vůči bance neuplatnil a neuplatní žádné nároky z titulu vydané bankovní záruky. U ostatních platných bankovních záruk blokace prostředků ve Fondu pojištění vkladů nadále trvá. Uvolněno zcela nebo zčásti je 200 vinkulovaných termínovaných vkladů v objemu 15 mil. korun, dalších 140 případů v úhrnné výši 16,5 mil. Kč zůstává zablokováno.

Zdroj: Právo