10.8.2005

Stanovisko k rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci

Konkursní správkyně Union banky Michaela Huserová využije všechny dostupné opravné prostředky proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci o svém odvolání z funkce. Ve svém postupu při vedení konkursu nespatřuje pochybení a proti rozhodnutí olomouckého vrchního soudu podá dovolání k Nejvyššímu soudu a rovněž ústavní stížnost. Proti usnesení vrchního soudu v tuto chvíli stojí právní názor čtyř na sobě nezávislých advokátních kanceláří. Jsou známé i precedenty. Nejvyšší soud již ve shodné věci jednal a ve svém nálezu dospěl k opačnému stanovisku.

Za rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci, který uložil Krajskému soudu v Ostravě, aby vyměnil správkyni konkursní podstaty Union banky Michaelu Huserovou, stojí pouze jeden člověk. Je jím Roman Světlý, muž zastupující věřitelku Lenku Urbánkovou s pohledávkou v hodnotě 714 korun, kterému jiný soud nedávno uložil omluvit se Huserové a věřitelům Union banky za to, že na hlavičkovém papíře Komory ekonomických a právních specialistů (KEPS) rozesílal dopisy s nepravdivými údaji o průběhu konkursního řízení, zaslal vrchnímu soudu účelově formulovaný podnět k odvolání správkyně kvůli údajnému problému se soupisem a prodejem majetku z konkursní podstaty.

R. Světlý zjevně sázel na fakt, že není v silách vrchního soudu, neobeznámeného detailně s konkursním spisem, zorientovat se ve 26 šanonech se zhruba deseti tisíci stránkami textu. Současně využil nejednoznačného znění zákona, který přesně nestanoví podobu, způsob a místo uložení soupisu konkursní podstaty. Soud na základě podání R. Světlého vydal obsáhlé usnesení, v němž se mimo jiné uvádí „…z konkursního spisu vyplývá jinak vysoce erudovaný a precizní výkon činnosti SKP, včetně důkladného a přehledného zpracovávání podkladů pro věřitelský výbor i pro konkursní soud….“ Vrchní soud nicméně dovodil, že SKP porušila své povinnosti správce v tom, že založila úplný soupis konkursní podstaty do spisu až 5. března 2004, když konkurs byl na UB prohlášen 29. května 2003. Zákon o konkursu a vyrovnání ale výslovně neukládá SKP založit soupis konkursní podstaty do spisu, nestanovuje ani žádný termín, ani podobu soupisu. Po prohlášení konkursu SKP pořizovala dílčí soupisy konkursní podstaty a na krajský soud byl soupis logicky předán po revizi majetku, doplněních a v okamžiku, kdy byl úplný. Vrchní soud zvolil na základě svého dovození nejtvrdší možnou sankci, tedy rovnou odvolání SKP. Obdobně by bylo možné odvolat většinu konkursních správců z několika set konkursů v České republice

Na veškeré prodeje majetku z Union banky bylo vždy nejprve vydáno usnesení krajského soudu a správkyně konkursní podstaty neprodávala nic bez předchozího souhlasu věřitelského výboru a rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě.

Světlý se na SKP Michaelu Huserovou nikdy neobrátil se stížností nebo podnětem ke zhruba 700korunové pohledávce jeho klientky paní Urbánkové a motiv jeho jednání tak není jasný. Věřitelský výbor, konkursní soudce a dozorující státní zástupce už v minulosti zamítli požadavky R. Světlého na výměnu správkyně konkursní podstaty Union banky jako neopodstatněné. K podnětům R. Světlého, že údajně docházelo k prodeji majetku mimo dohled věřitelů a soudu, tyto orgány konstatovaly, že po prohlášení konkursu správkyně konkursní podstaty pořizovala dílčí soupisy konkursní podstaty a celkový úplný soupis byl v pořádku předán na krajský soud po revizi majetku, doplněních a celkové kompletaci v březnu 2004. O všech krocích s tím spojených byl ostravský krajský soud informován a správkyně nerozhodovala bez souhlasu věřitelského výboru, jenž reprezentuje 80 procent všech pohledávek věřitelů Union banky.

Na R. Světlého podala správkyně M. Huserová v průběhu konkursu Union banky opakovaně trestní oznámení a také žalobu na ochranu osobnosti. V té už padlo pravomocné rozhodnutí. Soud dal jednoznačně za pravdu M. Huserové a nařídil R. Světlému, aby se omluvil správkyni konkursní podstaty i věřitelům. Ty totiž uvedl mimo jiné v omyl tím, že je nabádal, aby se připojili k žalobě na vymáhání neexistující stamiliónové škody po správkyni konkursní podstaty a věřitelském výboru. Současně je mátl také používáním statutu KEPS, která však nezastupuje žádného věřitele Union banky.

Union banka má na 75 tisíc věřitelů, některé s pohledávkami v řádech až sta miliónů korun či miliard korun, kteří jsou s průběhem konkursního řízení spokojeni. Kromě R. Světlého si nikdo z věřitelů nestěžuje a nenavrhuje odvolání správkyně konkursní podstaty. Mezi své oprávněné věřitele Union banka už dva roky po prohlášení konkursu rozdělila celkem 3,02 miliardy korun. Třemi přezkumnými jednáními prošlo 74 946 pohledávek v celkovém objemu 19,003 miliardy korun. Správkyně konkursní podstaty M. Huserová uznala pohledávky ve výši 15,141 miliardy korun. Průběh konkursního řízení zaručuje nadprůměrný výnos. Průměr výnosu z konkursů v ČR je 3 až 5 procent. Union banka vyplatí celkově okolo 34 procent.