1.8.2016

Průběžná aktualizace údajů v evidenci konkursních věřitelů

Po řadu uplynulých měsíců probíhala v součinnosti s konkursním soudem kontrola aktuálně známých údajů o věřitelích s údaji z centrální evidence obyvatelstva. V průběhu 17 měsíců bylo tímto způsobem ověřeno 30.922 věřitelů, tj. 41,1% všech oprávněných věřitelů. U 8.902 věřitelů /28,8% šetřených fyzických osob/ byla zjištěna „změna“. Nejvíce změn /5.170 = 58% všech zjištěných změn/ připadá na nově zjištěné úmrtí věřitele, dále bylo zjištěno 3.354 /38%/ změn adresy trvalého bydliště.

Zbývající nově zjištěné informace se týkaly změny příjmení, chybného rodného čísla a také i věřitelů, kteří již v současné době nemají trvalý pobyt na území České republiky. Na toto šetření navázala další etapa spolupráce s konkursním soudem, týkající se nově zjištěných úmrtí věřitelů. Tato součinnost spočívá v písemném kontaktování příslušných okresních či obvodních soudů za účelem zjištění okruhu osob, potencionálních nabyvatelů pozůstalosti. V převažující míře těchto případů totiž došlo k tomu, že pohledávka, přihlášená do konkursního řízení úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“, nebyla zahrnuta do majetku zůstavitele a dědické řízení bylo již ukončeno. Konkursní soud, veden snahou minimalizovat počet případů znovuotevření dědictví a projednání nově zjištěného majetku, písemně oslovuje potencionální dědice s nabídkou uzavření dohody. Tímto způsobem nabyvatel pohledávky šetří „čas i peníze“ /notářský poplatek/.

I tyto úkony jsou činěny ve smyslu průběžné přípravy na výplatu konečného rozvrhu, ke kterému dojde po ukončení posledního soudního sporu a vypořádání zbývajících položek v soupisu konkursní podstaty.