27.2.2018

Informace správce konkursní podstaty – předpokládané termíny realizace dalších opakovaných hromadných výplat částek třetího částečného rozvrhu

Správce konkursní podstaty informuje věřitele, že v průběhu měsíce prosince 2017 bylo v rámci realizace třetího částečného rozvrhu věřitelům zasláno celkem 67.069 poštovních poukázek a 2.595 bezhotovostních plateb na účty v tuzemském peněžním ústavu. Bezhotovostní platby byly zaslány na účty, které věřitelé v minulosti za tímto účelem správci konkursní podstaty nahlásili, poštovní poukázky byly adresovány věřitelům na jejich jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu, která je správci konkursní podstaty jako poslední známá. Vzhledem k výše uvedeným číslům dalo se očekávat, že část plateb i poukázek bude vrácena z důvodu neexistence účtu, změny příjmení, změny adresy trvalého pobytu, popřípadě z jiných dalších důvodů. Vůči těmto věřitelům bude správce konkursní podstaty v měsících dubnu a září 2018 realizovat další etapy hromadného zasílání plateb a poštovních poukázek s částkami třetího částečného rozvrhu. V této souvislosti však správce konkursní podstaty upozorňuje věřitele, že v měsíci dubnu 2018 zašle opakovaně platbu na účet či poštovní poukázku pouze těm věřitelům, kteří korespondenčně, e-mailem nebo telefonicky v termínu do 15. března 2018 požádají o znovu zaslání částky třetího částečného rozvrhu s tím, že uvedou aktuální platné údaje čísla svého účtu, respektive platné údaje svého jména, příjmení a adresy trvalého pobytu, na kterou jim má být poštovní poukázka zaslána /mnozí věřitelé tak již učinili a mnozí tak nadále činí/.
Těm věřitelům, kterým se dosud nepodařilo doručit částku připadající na první či druhý částečný rozvrh a kteří v souladu se shora uvedenou informací správce konkursní podstaty aktualizují své údaje umožňující provedení platby třetího částečného rozvrhu, mohou být spolu s částkou třetího částečného rozvrhu zaslány i částky odpovídající dosud nevyplaceným částkám z předchozích částečných rozvrhů.
Současně v návaznosti na předchozí uveřejněný článek informuje správce konkursní podstaty pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, že výplata částek třetího částečného rozvrhu oprávněným dědicům bude zařazena nejdříve do zářijové etapy hromadného zasílání plateb, a to pouze za předpokladu, že v té době již bude u těchto pohledávek pravomocně rozhodnuto Krajským soudem v Ostravě o tzv. procesním nástupnictví, tj. o změně osoby konkursního věřitele z původního věřitele na jeho dědice.