27.8.2003

Oznámení dlužníkům

Vážení dlužníci-klienti Union banky, a.s. “v likvidaci”,

vedeni snahou o maximální zjednodušení splácení Vašich závazků vůči Union bance, a.s “v likvidaci”, dovolujeme si Vám poskytnout níže uvedené informace o možnostech splácení Vašich závazků ze “spotřebitelských úvěrů” (jedná se o úvěry a půjčky poskytnuté fyzickým osobám-nepodnikatelům; na závazky z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám-podnikatelům, závazky z úvěrů poskytnutých právnickým osobám a na neúvěrové závazky, nelze informace níže uvedené bezvýhradně aplikovat).

Jak jste již byli v minulosti informováni, dne 29. 5. 2003 byl na majetek společnosti Union banka, a.s. ”v likvidaci” (dále jen “Union banka” nebo “úpadce”) prohlášen Krajským soudem v Ostravě konkurs. Ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, v platném znění, byla ustavena správcem konkursní podstaty úpadce Ing. Michaela Huserová.

Prohlášení konkursu na majetek úpadce má právní účinky spočívající mimo jiné v okamžité a jednorázové splatnosti všech pohledávek úpadce. Tato okamžitá splatnost vyplývá z ustanovení § 14 odst.1 písm. g) zákona o konkursu a vyrovnání, na základě kterého se ke dni 29. 5. 2003 veškeré pohledávky úpadce považují v konkursu za splatné. Tyto splatné pohledávky úpadce jsou i po datu prohlášení konkursu (29. 5. 2003) nadále úročeny dle příslušných smluvních ujednání, a to řádným úrokem ve sjednané výši. Pokud pohledávky úpadce nebyly řádně uhrazeny dne 29. 5. 2003, přirůstají k dlužné částce od prohlášení konkursu také úroky z prodlení. Rovněž výše úroku z prodlení byla s jednotlivými dlužníky-klienty sjednána v rámci uzavřené smlouvy o úvěru, jejíž součástí jsou rovněž Obecné úvěrové podmínky Union banky, a.s.

V souladu s příslušnými smluvními ujednáními byli jednotliví dlužníci-klienti povinni své závazky vůči Union bance z příslušného úvěru hradit ve sjednaných splátkách tak, jak postupně nabíhala jejich sjednaná splatnost. Jednotlivé splátky v případě spotřebitelského úvěru se pak skládaly jednak ze splátky samotné jistiny úvěru, a dále splátky řádného úroku. Pro případ, že jednotlivé uskutečněné platby nestačily na pokrytí všech splatných závazků příslušného dlužíka-klienta, byly tyto platby zúčtovány vůči jeho závazkům v tomto pořadí: 1. úrok z prodlení, 2. úrok, 3. jistina. V důsledku prohlášení konkursu však původně sjednané splátkové kalendáře není možné dále aplikovat a dlužníci–klienti jsou povinni své závazky uhradit k okamžiku prohlášení konkursu, tedy k 29. 5. 2003.

V souladu s příslušnými smluvními ujednáními a dále v souladu s usnesením Krajského soudu v Ostravě č. j. 33 K 10/2003-397 ze dne 28. 7. 2003, rozhodl správce konkursní podstaty Union banky dne 1. 8. 2003 o změně pořadí použití plateb došlých k úhradě peněžitých závazků dlužníků-klientů úpadce. S účinností ode dne 1. 8. 2003 jsou platby došlé k úhradě peněžitých závazků dlužníků-klientů úpadce použity na splacení pohledávek úpadce v tomto pořadí: 1. úrok, 2. jistina, 3. úrok z prodlení. Takto změněné pořadí zúčtování došlých plateb na úhradu závazků dlužníků–klientů Union banky významným způsobem ulehčuje dlužníkům-klientům splácení jejich závazků, neboť veškeré došlé úhrady umořují úrok a jistinu úvěru, v důsledku čehož dochází v dalším období ke snížení základu, z něhož jsou dále generovány úroky z prodlení (v případě úhrady veškerého dlužného úroku a jistiny úvěru, dále k nárůstu úroku z prodlení již nedochází vůbec).

V souladu s výše uvedeným usnesením Krajského soudu v Ostravě je dále správce konkursní podstaty připraven rozhodnout o prominutí části z celkové částky peněžitých závazků dlužníka-klienta, a to části odpovídající výši úroků z prodlení přirostlých ode dne 29. 5. 2003 do 30. 11. 2003, včetně částky odpovídající úrokům z prodlení přirostlým a uhrazeným v období od 29. 5. 2003. Toto prominutí části dluhu je však podmíněno skutečností, že dlužník-klient úpadce uhradí do 30. 11. 2003 část svého peněžitého dluhu rovnající se rozdílu mezi

(i) celkovou výší peněžitých závazků dlužníka-klienta z výše uvedeného úvěru vůči úpadci; a(ii) výší úroků z prodlení přirostlých k těmto závazkům ode dne 29. 5. 2003 do 30. 11. 2003, a to včetně úroků z prodlení přirostlých a uhrazených v období od 29. 5. 2003.

V praxi toto rozhodnutí správce konkursní podstaty znamená, že každý dlužník–klient úpadce, který ve lhůtě do 30. 11. 2003 uhradí část svých závazků ve výši odpovídající součtu dlužné jistiny a řádného úroku z úvěru (a případného úroku z prodlení přirostlého v období před 29. 5. 2003), bude zproštěn svého závazku ve výši odpovídající částce úroku z prodlení přirostlého za období od 29. 5. 2003 do zaplacení, maximálně však do 30. 11. 2003.

Toto rozhodnutí správce konkursní podstaty je motivováno snahou “nesankcionovat” úrokem z prodlení za období od 29. 5. 2003 do 30. 11. 2003 ty z dlužníků–klientů úpadce, kteří ve lhůtě do 30. 11. 2003 uhradí zbývající část jejich závazků z úvěru. V této souvislosti však nutno podotknout, že těm z dlužníků-klientů, kteří ve lhůtě do 30. 11. 2003 předmětnou část svého dluhu neuhradí, částka odpovídající úroku z prodlení přirostlého od 29. 5. 2003 do 30. 11. 2003 prominuta nebude a tento dlužník-klient bude nucen své závazky vůči úpadci uhradit v plném rozsahu.

S ohledem na určitou technickou náročnost výpočtu částky, jejíž zaplacení ve lhůtě do 30. 11. 2003 je podmínkou prominutí zbytku dluhu z úvěru (tato náročnost je dána zejména skutečností, že výše částky, jejíž úhrada je podmínkou prominutí zbytku dluhu z úvěru, není v čase konstantní, ale tato se každým dnem zvyšuje o přirostlý úrok), budou jednotliví dlužníci-klienti Union banky o konkrétní výši této částky informováni písemně, a to formou oznámení rozesílaného s měsíční periodicitou na adresu dlužníka-klienta uvedenou v úvěrové smlouvě. Výše této částky bude v předmětném oznámení stanovena k určitému datu v budoucnu (toto datum nebude vzdálenější než 30 dnů od data doručení oznámení). V případě, že dlužník-klient k tomuto datu uhradí ve prospěch svého závazku z úvěru vůči Union bance uvedenou částku (za datum úhrady je však nutno považovat datum připsání peněžních prostředků na účet Union banky a mezibankovní platební styk může v praxi trvat až 4 dny), splní shora popsanou podmínku a zbytek jeho dluhu z předmětného úvěru mu bude ze strany správce konkursní podstaty prominut. O prominutí zbytku dluhu bude dlužník–klient ze strany správce konkursní podstaty písemně vyrozuměn. Následně pak bude možno přistoupit rovněž k uvolnění veškerých zajištění zřízených dlužníkem-klientem či třetí osobou ve prospěch pohledávky Union banky z příslušného úvěru (např. biankosměnky, atd.).

V případě, že si dlužník–klient Union banky bude přát provést úhradu předmětné části svého dluhu ze spotřebitelského úvěru k jinému datu, než k datu uvedeném v písemném oznámení, bude mu částka představující část dluhu, jejíž úhrada je podmínkou prominutí zbytku jeho dluhu z úvěru sdělena na bezplatné informační telefonické lince klientského centra 800 186 466. Na této telefonní lince se po ověření jména a příjmení dlužníka-klienta a identifikačního osmimístného čísla jeho úvěrového účtu, může informovat o výši předmětné části dluhu, jejíž úhrada je podmínkou prominutí zbytku jeho dluhu z úvěru, a to ke kterémukoliv dni v časovém rozpětí následujících 30 dní.Veškeré úhrady dlužníků–klientů je nutno provádět výhradně ve prospěch účtu č. 1000317416/3500 (pro platby v Kč) vedeného u ING Bank N.V., centrála Praha.

Pro identifikaci jednotlivých plateb závazku z úvěru je nutno vždy uvést:
variabilní symbol – osmimístné číslo inkasního běžného účtu v IBIS tvaru,
specifický symbol – osmimístné číslo úvěrového účtu v IBIS tvaru,
konstantní symbol – 168

IBIS tvar je číslo sloužící pro bližší identifikaci platby v účetním systému Union banky. Na výpise z úvěrového účtu je číslo úvěrového účtu v IBIS tvaru uvedeno v závorce v řádku čísla účtu.

Konkrétní symboly bankovního spojení (tj. variabilní a specifický symbol) byly již správcem konkursní podstaty všem dlužníkům–klientům zaslány dopisem na počátku června tohoto roku a dále budou uváděny ve všech písemných oznámeních doručovaných do 30. 11. 2003 (viz výše).

Pokud u dlužníků-klientů v minulosti došlo ke změně osobních údajů (změna příjmení, bydliště, atd.) a tyto změny dosud nebyly nahlášeny Union bance, je nezbytné tyto změny osobních údajů písemně oznámit na adresu Union banka a.s. ”v likvidaci”, odbor vymáhání pohledávek, ul. 30.dubna čp. 635, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, k rukám správce konkursní podstaty. V případě, že tyto změny nebudou Union bance nahlášeny, nebude v silách Union banky tyto dlužníky–klienty informovat o konkrétní výši a možnostech splácení jejich závazků vůči úpadci.

Závěrem si dovoluji vyslovit své osobní přesvědčení, že shora uvedené informace pozitivním způsobem přispějí k bezkonfliktnímu vypořádání našich vzájemných právních vztahů založených smlouvami o “spotřebitelských úvěrech”.

Ing. Michaela Huserová v.r.
správce konkursní podstaty
Union banka, a.s. „v likvidaci“