29.1.2004

Falešné nabídky na prodej pohledávek

OSTRAVA (29. ledna 2004) – Tým správkyně konkursní podstaty Union banky opakovaně zaznamenal informace, že dosud neznámé osoby, které vystupující jako skupina podnikatelů ze severní Moravy, oslovují různé subjekty s nabídkou na postoupení (odkup) pohledávek Union banky. Tyto osoby se s nabídkou na postoupení pohledávek Union banky za „výhodných podmínek“ obracejí nejen na bývalé klienty banky, ale i další podnikatele a firmy, které žádný vztah s Union bankou v minulosti neměly.

Z titulu své funkce správce konkursní podstaty je Ing. Michaela Huserová jedinou oprávněnou osobou, která může nakládat s majetkem Union banky. Ve věci prodeje pohledávek Union banky nezmocnila žádnou třetí osobu k jednání svým jménem.

Jakékoliv smlouvy, jejichž předmětem je postoupení pohledávek Union banky, které jsou podepsané jinou osobou, jsou ze zákona absolutně neplatné a nemohou vést k nabytí vlastnického práva k pohledávkám Union banky.

Union banka žádá osoby, které se již s podvodnými nabídkami na odkup pohledávek Union banky setkaly či setkají v budoucnosti, aby na tyto nabídky v žádném případě nepřistoupily a o této skutečnosti podaly bez zbytečného prodlení zprávu, a to buď na telefonním čísle 596 108 202 nebo zaslaly fax na číslo 596 108 390.

Tým správkyně konkursní podstaty Union banky shromažďuje informace a listinné důkazy k činnosti osob nabízejících zprostředkování postoupení či přímo postoupení pohledávek Union banky. Doklady o podvodném jednání následně předá k dalšímu šetření Službě kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky.