20.10.2003

Stanovisko Union banky k prodeji akciového podílu CDZ Zlín

Union banka vlastnila ke dni prohlášení konkursu na její majetek (29. května 2003) celkem 19 525 akcií společnosti CDZ Zlín, což představovalo 97,62procentní podíl na základním kapitálu firmy.

Při prodeji akcií společnosti CDZ Zlín volila konkursní správa rychlý postup vzhledem k hrozícímu riziku znehodnocení tohoto podílu. Akciová společnost CDZ Zlín podniká v oblasti celních záruk. Znamená to, že poskytuje celní záruky tuzemským dovozcům a v době prohlášení konkursu na Union banku dosahovala výše poskytnutých záruk zhruba 2,5 miliardy korun. Pro poskytování celních záruk je nutná licence od Generálního ředitelství cel (GŘC) a podmínkou pro její udělení a následnou činnost je složení hotovosti na účtech GŘC v objemu 100 miliónů korun. Generální ředitelství cel přitom každoročně kontroluje výši hotovosti ke 30. červnu.

Společnosti CDZ Zlín proto reálně hrozilo odebrání licence právě proto, že hotovost na účtech měla asi poloviční a blížil se termín prověřování hotovosti nutné k licenci. Správkyně konkursní podstaty Ing. Michaela Huserová ale neměla podle zákona možnost hotovost navýšit a pokud by k odebrání licence došlo, akciový podíl v držení Union banky by byl znehodnocen. Proto správkyně konkursní podstaty rozhodla koncem června, tedy měsíc po prohlášení konkursu na majetek Union banky, o rychlém prodeji akcií.

SKP může podle zákona prodat bez souhlasu věřitelského výboru a soudu majetek pouze v dražbě. Její nevýhodou v případě hrozby odebrání licence byl čas. Oznámení o dražbě spolu s vyhláškou musí být podle zákona zveřejněno měsíc před jejím konáním na centrální adrese. Konkursní správkyně rozhodla dražbu vyhlásit a zároveň projednala se soudcem možnost prodeje akcií CDZ ve veřejné obchodní soutěži. Soudce s tímto postupem souhlasil a správkyně Huserová proto soutěž vyhlásila. S přímou výzvou na koupi majoritního balíku akcií CDZ se Union banka obrátila na šest firem podnikajících v oboru poskytování celních záruk.

Rychlý postup při prodeji byl zvolen právě kvůli hrozbě znehodnocení akciového podílu. Pokud by nevzešel vítěz z veřejné obchodní soutěže, akcie by byly nabídnuty v dražbě. Neúspěšné ukončení soutěže a teprve následné vyhlášení dražby s minimálně měsíční prodlevou bylo v situaci CDZ rizikem.

Jisté riziko však představovala pro další existenci firmy CDZ Zlín i samotná dražba. Vedle již zmíněné nutnosti zveřejnit oznámení o dražbě měsíc předem je to i skutečnost, že vydražitel má na uhrazení ceny ze zákona tři měsíce a nešlo vyloučit, že by se dražby nezúčastnil například konkurent CDZ z oboru a následně ji zmařil právě tím, že neuhradí kupní cenu. Zmaření dražby by bylo zřejmé právě až tři měsíce po jejím skončení, což by byla dlouhá doba na to, aby CDZ Zlín uhájilo licenci nutnou pro podnikání v oblasti poskytování celních záruk. Náklady zmařené dražby by sice nesl vydražitel, ale prospěch z odstranění konkurenta na trhu by byl větší.

V situaci CDZ byl proto prodej ve veřejné obchodní soutěži optimální. Vážný zájem v soutěži nakonec deklarovaly dvě firmy tím, že složili ve prospěch účtu Union banky vklad ve výši 3 milióny korun. Vítězem veřejné obchodní soutěže na koupi většinového balíku akcií společnosti CDZ Zlín se nakonec stala firma PRINTSTOP UK LIMITED se sídlem ve Worcestershire ve Velké Británii. Uvedená společnost splnila všechny stanovené podmínky a nabídla nejvyšší cenu, což bylo jediné rozhodující kritérium. Nejvyšší byla nakonec nabídla 615 korun za akcii, celkově tedy 12 007 875 korun. Společnost PRINTSTOP UK LIMITED kupní cenu obratem uhradila.

Termín vyhlášené dražby akcií CDZ Zlín, která se měla uskutečnit 9. září 2003 v Praze, byl po úspěšném uzavření veřejné obchodní soutěže odvolán.