16.3.2005

Stanovisko Union banky k žalobě podané společností LOFT – Servis

Správkyně konkursní podstaty Union banky Ing. Michaela Huserová upozorňuje na chybné a zavádějící údaje, které se v některých médiích objevily k výběrovému řízení na prodej tzv. zbytkového portfolia pohledávek. Zprávy vychází z neověřených údajů o údajné existenci lukrativní nabídky na odkup pohledávek Union banky, a.s. „v likvidaci“.

Nabídka měla být podle tvrzení advokátky pražské společnosti LOFT-Servis doručena správkyni konkursní podstaty Union banky Michaele Huserové v průběhu loňského tendru. Žádná taková nabídka však v termínu doručena nebyla. Advokátka společnosti LOFT-Servis přesto pro ČTK uvedla (14. 3. 2005), že její klient chtěl odkoupit dvě pohledávky z balíku zhruba 60 pohledávek, a to za cenu 40 milionů korun.

Žádná média se přitom nezajímala, proč společnost LOFT – Servis projevila zájem pouze o dvě konkrétní pohledávky a zda taková nabídka není proto účelová. Navíc podle veřejně dostupných informací (www.justice.cz), konkrétně ze sbírky listin LOFT – Servis za roky 2002 a 2003 vyplývá, že:

1. Financování LOFT – Servis je extrémně nezdravé pouze z cizích krátkodobých závazků bez existence vlastních zdrojů.

2. Na účtech společnosti LOFT – Servis bylo pouhých 87 tisíc korun a její dluhy dosáhly téměř 2,5 miliónu korun. Podle zveřejněných účetních výkazů by bylo možné považovat firmu za předluženou a splňující podmínky zákona na prohlášení konkursu.

3. Z výkazu zisků a ztrát jednoznačně vyplývá, že firma LOFT – Servis nemá žádné stálé zaměstnance (výše osobních nákladů dosáhla v roce 2003 pouze 8 tisíc korun za celý rok) a je ztrátová za rok 2003 i 2002. Obrat firmy za rok 2003 dosáhl necelých 500 tisíc korun a za rok 2002 byl nulový.

Vzhledem k veřejně dostupným finančním ukazatelům těžko může být LOFT – Servis společností, která se specializuje na odkup a vymáhání pohledávek, jak například uvedl Týdeník Ostrava. Je tedy LOFT – Servis důvěryhodný subjekt, který by se mohl ucházet o koupi zbytkového portfolia pohledávek UB?

SKP Michaela Huserová předkládá přehled celého procesu prodeje tzv. „zbytkového portfolia pohledávek“.

Prodej proběhl v souladu se strategií schválenou věřitelským výborem. V listopadu SKP Michaela Huserová vyhlásila výběrové řízení, jehož předmětem bylo úplatné postoupení právě tzv. „zbytkového portfolia pohledávek“ z konkursní podstaty UB. K účasti ve výběrovém řízení byli vyzváni účastníci předchozích tendrů na postoupení pohledávek z konkursní podstaty UB a také subjekty, které v minulosti projevili zájem o koupi pohledávek z UB.

Samotné výběrové řízení pak bylo koncipováno jako jednokriteriální, kdy jediným kritériem byla výše ceny za postoupení všech nabízených pohledávek a probíhalo ve dvou kolech. V prvém kole byli ze všech oslovených subjektů vybráni skuteční zájemci o odkup pohledávek ze zbytkového portfolia pohledávek, a to za předpokladu, že splnili všechny z požadovaných kvalifikačních předpokladů. Jednalo se zejména o písemné potvrzení zájmu uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek předem daného textu (s výjimkou výše úplaty, jež měla být doplněna až v souladu s cenovou nabídkou zájemce), doložení schopnosti uhradit nabízenou cenu (výpisem z bankovního účtu či potvrzením banky), doložení prohlášení o původu finančních zdrojů (v souladu s požadavky zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti), doložení právní subjektivity zájemce a oprávnění osob za zájemce jednat.

V druhém kole pak bylo jednotlivým zájemcům umožněno, po uzavření dohody o zachování mlčenlivosti (z důvodu ochrany osobních údajů dlužníků a bankovního tajemství), vstoupit do tzv. „informační místnosti“, kde měli příležitost seznámit se s dostupnými podklady k jednotlivým nabízeným pohledávkám, a následně podat k rukám zvoleného notáře svou závaznou cenovou nabídku, tedy nabídnout výši úplaty za postoupení všech nabízených pohledávek ze zbytkového portfolia UB.

Na zasedání věřitelského výboru UB dne 8. 12. 2004 pak došlo za přítomnosti notáře k otevření všech doručených cenových nabídek zúčastněných zájemců, přičemž nabídka IV NOVA, a. s. ve výši 28.350.000,- Kč byla ze všech podaných nabídek nejvyšší. O průběhu otevírání jednotlivých obálek s cenovými nabídkami byl pořízen notářský zápis a téhož dne pak věřitelský výbor UB vyslovil svůj jednohlasný souhlas s uzavřením Smlouvy o postoupení pohledávek se společností IV NOVA, a. s.

K samotnému uzavření smlouvy došlo dne 14. 12. 2004 s tím, že účinnost postoupení byla smluvně odložena až na okamžik splnění dvou odkládacích podmínek, jimiž bylo nabytí právní moci usnesení dohlížejícího konkursního soudu, jimž soud vysloví svůj souhlas s uzavřením postupní smlouvy (stalo se 15. 12. 2004), a dále zaplacení sjednané úplaty ve výši 28.350.000 korun. Ke splnění druhé podmínky došlo 17. 12. 2004. Počínaje tímto datem přešlo z Union banky na IV NOVA, a. s. vlastnické právo k pohledávkám ze zbytkového portfolia pohledávek a informace o prodeji byly zveřejněny.

Proti tomuto transparentnímu postupu stojí „nabídka“ společnosti LOFT- Servis na odkoupení dvou vybraných pohledávek ze zbytkového portfolia za údajně vyšší cenu, než byla nabídka IV NOVA.

Společnost LOFT – Servis skutečně napsala dopis, kde vyslovila zájem o odkup pohledávek, ale tato „nabídka“ byla datovaná 15. 12. 2004 (náhled zde), tedy v době, kdy celý proces výběru nového majitele zbytkového portfolia pohledávek byl již uzavřen, a to včetně podpisu smlouvy. Z tohoto dopisu rovněž vyplývá, že ani nebyl adresován Union bance, ale třetí osobě (advokátní kanceláři) a UB se o dopisu dozvěděla až zprostředkovaně s několikadenním zpožděním, a to až po zaplacení kupní ceny a faktickém zakončení celého prodeje.

Z obsahu dopisu dále vyplývá, že „nabídka“ LOFT – Servis nesplňovala fakticky žádné z kritérií, jejichž splnění z důvodu ochrany právní jistoty, zájmů konkursních věřitelů, osobních údajů dlužníků, bankovního tajemství atd. vyžadovala SKP Huserová od všech zájemců o postoupení pohledávek z konkursní podstaty UB.

Údaje v dopise nejsou ani věcně správně. Identifikační číslo uvedené u společnosti Special Invest má podle obchodního rejstříku úplně jiná společnost. Není tedy ani zřejmé, o kterou pohledávku projevuje LOFT – Servis zájem a jen to dokresluje kvalitu této „nabídky“.

Tento dokument přitom předkládá žalobce LOFT – Servis jako jediný důkaz při podání své žaloby. Postup společnosti LOFT – Servis je mimo jiné zarážející v tom, že neadresovala svůj zájem o koupi pohledávek přímo Union bance.

Bohužel články v některých médiích vyznívají tak, že SKP Huserová svým postupem při prodeji zbytkového portfolia pohledávek zkrátila věřitele UB. SKP Huserová je přesvědčena, že při sjednávání smlouvy o postoupení pohledávek ze zbytkového portfolia UB postupovala v souladu se všemi požadavky zákona o konkursu a vyrovnání, v zájmu konkursních věřitelů, s nezbytnou odbornou péčí, a to jak se souhlasem věřitelského výboru, tak se souhlasem dohlížecího konkursního soudu.

Každá podobná žaloba, navíc pokud o ní tímto způsobem informují média, znevěrohodňuje celý průběh konkursního řízení Union banky, které ale podle dosaženého výnosu patří k nejúspěšnějším v ČR.