21.7.2005

Stanovisko Union banky k podání návrhu na konkurs společnosti Sigma Group

Union banka podala návrh na konkurs společnosti Sigma Group, která je po Invesmartu a Union Group v pořadí třetím největším dlužníkem. Zároveň je Sigma Group už jedním z posledních dlužníků Union banky. Aktuální výše dluhu přesahuje vysoko hranici sta miliónů korun. Návrh byl podán 20. června po marných pokusech pohledávku vymoci. Pohledávky se staly splatnými prohlášením konkursu na majetek Union banky dne 29. května 2003. Podání návrhu na konkurs předcházelo jejich procesní vymáhání a následné zažalování všech pohledávek za Sigma Group.

Union banka zdůrazňuje, že vůči společnosti Sigma Group postupovala standardním způsobem jako vůči ostatním dlužníkům. Správkyně konkursní podstaty (SKP) Michaela Huserová postupuje v souladu se zákonem o konkursu a vyrovnání a hájí zájmy věřitelů. Za vzniklou situaci není SKP odpovědná.

Společnost Sigma Group prostřednictvím sdělovacích prostředků tvrdí, že „zaplatila bance více než dvě třetiny svých dluhů a nyní se snaží o smírné vyřešení sporu a že návrh na prohlášení konkurzu na majetek Sigma Group směřuje k poškození věřitelů Union banky, protože Sigma Group je schopná řádně splatit všechny své nesporné či soudem přikázané závazky.“ (ČTK, 11. 7. 2005).

Pohledávky za společností Sigma Group jsou vedeny jako problémové a dlouhodobě nehrazené. Dlužník je po splatnosti již více než dva roky. Závazek je možné rozdělit na spornou a nespornou část.

Sporná část proto, že se společnost Sigma Group ještě před prohlášením konkursu pokusila uhradit některé své závazky prostřednictvím zápočtů. Dva ze třech těchto zápočtů však byly na základě provedených právních analýz SKP zamítnuty. Dlužník na svých zápočtech trval a proto podal vylučovací žalobu.

Nesporná část závazku Sigmy Group je v řádech desítek miliónů korun.

Pokud Sigma Group dnes tvrdí, že je schopná řádně splatit všechny své nesporné či soudem přikázané závazky, mohla to kdykoliv během konkursu udělat a stále to může udělat, což by bylo ve prospěch věřitelů UB. Pak by Union banka vzala návrh na konkurs zpět. Podání návrhu na konkurs Sigmy Group za strany SKP je reakcí na přístup dlužníka ke svému závazku a je veden snahou zajistit věřitelům Union banky co největší výnos z konkursu a nikoliv je poškodit.

Komunikace s dlužníkem byla a je od prohlášení konkursu velice komplikovaná. Union banka v současné době nemůže akceptovat ani poslední návrhy dlužníka na řešení situace, který se mimo jiné dožaduje odpuštění části dluhu. SKP trvá na tom, aby Sigma Group uhradila celý závazek ve prospěch věřitelů Union banky. Dlužník nevyužil ani možnosti odpuštění sankčních úroků při splátce jistiny a řádných úroků, což byla metodika schválená věřitelským výborem a soudem a byla časově omezená. Řada dlužníků tuto metodiku využila.

Žádná jednání nevedla ani po dvou letech po prohlášení konkursu k úhradě závazků, či komplexnímu pevně stanovenému řešení úvěrové angažovanosti dlužníka. Povinností SKP danou zákonem je postupovat ve prospěch věřitelů Union banky. Po zkušenostech s dlužníkem se dalo velmi těžko předpokládat vyřešení úhrady závazků vzájemnou dohodou. Proto SKP Michaela Huserová nejprve pohledávky zažalovala a následně rozhodla o podání návrhu na konkurs.