15.5.2006

Stanovisko správce konkursní podstaty k pohledávce České konsolidační agentury

Dne 19.12.1995 byla uzavřena Smlouva o sdružení mezi Konsolidační bankou Praha, s.p.ú. s podílem 40,8%, Union bankou, a.s. s podílem 29,6%, Moravia bankou, a.s. s podílem 14,8% a Agrobankou Praha, a.s. s podílem 14,8%, a to za účelem sdružení úvěrových prostředků k financování společnosti Moravskoslezská vagónka a.s.

Pohledávka, o kterou byl veden soudní spor mezi Union bankou jako žalobcem a Ministerstvem financí České republiky (dříve Fondem národního majetku) jako žalovaným vznikla na základě nesplnění závazku Fondu národního majetku České republiky, jako zakladatele Moravskoslezské vagónky splatit základní jmění zakládané akciové společnosti ve výši 714 280 mil. Kč a příslušného rezervního fondu ve výši 71 428 mil. Kč, kterážto částka byla stanovena zakládací listinou a vyjadřovala hodnotu nepeněžitého vkladu při založení společnosti dne 3.12.1993. Tato pohledávka Moravskoslezské vagonky byla v minulosti postoupena na Union banku a po prohlášení konkursu na majetek Union banky byla v plné výši sepsána do soupisu konkursní podstaty.

Prohlášením konkursu na Union banku, a.s. „v likvidaci“ dne 29.5.2003 vznikly členům sdružení podmíněné pohledávky vůči úpadci ve smyslu § 20 odst. 4 ZKV. Podmínkou vzniku těchto pohledávek bylo reálné zinkasování pohledávky za Fondem národního majetku Union bankou. Ve smyslu ustanovení § 22 odst.2 zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání, se k pohledávkám, které by byly přihlášeny později než dva měsíce od prvního přezkumného jednání, nepřihlíží.

Členové sdružení, konkrétně správce konkursní podstaty úpadce Moravia banka, a.s. v likvidaci a likvidátor Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci podali včas do konkursního řízení podmíněné přihlášky pohledávek.

Česká konsolidační agentura přihlášku své pohledávky v této věci dosud nepodala.

S ohledem na skutečnost, že právní názory jednotlivých členů sdružení a zněj vyplývající postupy se liší, vítá správce konkursní podstaty Union banky avizovanou žalobu ČKA, když toliko soud může v této věci vydat rozhodnutí, které bude závazné pro všechny zúčastněné. Do doby rozhodnutí soudu však správce Union banky nebude v zájmu 75.000 konkursních věřitelů na úkor konkursní podstaty členům sdružení vyplácet žádné finanční částky.

Správce konkursní podstaty současně konstatuje, že ČKA dosud nepodala žádnou žalobu, jejímž předmětem by bylo vypořádání jejího nároku z titulu členství ve sdružení, ani žalobu na vyloučení svého podílu na pohledávce za Ministerstvem financí ze soupisu konkursní podstaty Union banky ve smyslu ustanovení § 19 zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání.