31.5.2006

Stanovisko správce konkursní podstaty k prodeji pohledávek za společností SIGMA GROUP

V reakci na stanovisko představenstva SIGMA GROUP, a.s., které bylo publikované ve sdělovacích prostředcích, správce konkursní podstaty Union banky (SKP UB) konstatuje, že bylo publikováno v době probíhajícího výběrového řízení na prodej balíčku pohledávek, jehož součástí jsou právě i pohledávky za společností SIGMA GROUP. Pokud se představenstvo SIGMY odvolává na judikát Nejvyššího soudu z ledna letošního roku, je otázka, proč čekalo zhruba čtyři měsíce na dobu, kdy budou pohledávky nabízeny k prodeji.

Dále SKP konstatuje, že v současnosti proti společností SIGMA GROUP, a.s. vede 4 žaloby na zaplacení dlužných částek z úvěrů. V prvém z žalovaných případů se jedná o dlužný úvěr ve výši 52.740.000,- Kč s příslušenstvím, který dle názoru SIGMY GROUP, a.s. měl zaniknout ještě před prohlášením konkursu na Union banku (UB) jednostranným započtením SIGMY. Tento právní názor společnosti SIGMA správce konkursní podstaty UB nesdílel a nesdílí. Nesdílel ho ani Okresní soud v Olomouci, který rozsudkem ze dne 20.10.2005 společnost SIGMA zavázal k úhradě celé žalované částky. Toto soudní rozhodnutí bylo ze strany SIGMY napadeno odvoláním a věcí se proto bude dále zabývat Krajský soud v Ostravě.

Otázka případného zániku pohledávky započtením je otázkou ryze právní a její právně závazné rozhodnutí náleží podle právního řádu ČR výhradně soudům, jejichž konečné rozhodnutí nelze dopředu předjímat. Právní závěry SKP UB k otázce započtení společnosti SIGMA však vycházejí z právních posudků erudovaných advokátních kanceláří, byly plně potvrzeny rozhodnutím Okresního soudu v Olomouci a SKP UB tak nemá v současnosti žádný důvod pochybovat o jejich správnosti.

Ve druhém z žalovaných případů se jedná o dlužný úvěr ve výši 38.477.508,45 Kč s příslušenstvím. V tomto případě žádný jednostranný zápočet společnost SIGMA neprovedla a přesto dosud, tedy po třech letech od splatnosti (od prohlášení konkursu na UB), svůj závazek neuhradila.

Ve zbývajících dvou případech jsou pak žalovány pouze dosud neuhrazené úroky z prodlení z jinak již splacených úvěrů ve výších 209.516,70 Kč a 114.862,60 Kč.

Podle zákona o konkursu a vyrovnání je SKP povinen zahrnout do soupisu konkursní podstaty i majetek, u nějž jsou pochybnosti, zda do soupisu konkursní podstaty náleží. Podle téhož zákona je SKP povinen uplatnit a vymáhat ve prospěch podstaty peněžité pohledávky, které má úpadce za svými dlužníky.

Již v minulosti samotná SIGMA GROUP, a.s. podala žalobu proti SKP UB na vyloučení pohledávek UB za SIGMOU z konkursní podstaty UB, a to přesto, že je konkursními i odvolacími soudy ČR konstantně judikováno, že dlužníkovi právo podat žalobu na vyloučení pohledávek za jeho osobou ze soupisu konkursní podstaty nepřísluší. O vylučovací žalobě společnosti SIGMA GROUP tak postupně rozhodoval Krajský soud v Ostravě a po odvolání SIGMY také Vrchní soud v Olomouci, který dne 27.2.2006 předmětnou žalobu SIGMY vůči SKP UB definitivně pravomocně zamítl.

Mgr. Lukáš Raida
správce konkursní podstaty úpadce
Union banka, a.s. „v likvidaci“