26.3.2008

Konkurs ostravské Union banky dál úspěšně pokračuje, správce konkursní podstaty se však musí vyrovnávat i s nově vzniklými problémy

Konkurs Union banky, a.s., „ v likvidaci“, který byl prohlášen na konci května 2003, úspěšně pokračuje. Počet incidenčních žalob, ve kterých Krajský soud v Ostravě rozhoduje o pohledávkách věřitelů, které správce konkursní podstaty na přezkumných jednáních popřel, se snížil o 20, v současné době zbývá k dokončení 74 sporů z původních 261. V naprosté většině ukončených sporů byla Union banka úspěšná. Dokončení těchto sporů je nezbytnou podmínkou pro ukončení konkursu s finálním rozdělením peněz věřitelům.

Ještě rychlejším tempem probíhá zpeněžení majetku, pohledávek a ostatních aktiv, zapsaných v soupisu konkursní podstaty. Od března minulého roku se podařilo prodat další movitý majetek, aktuální soupis konkursní podstaty obsahuje již méně než 200 položek převážně movitého majetku a pohledávek, které budou ještě předmětem úplatného postoupení či prodeje. Soupis konkursní podstaty přitom obsahoval na počátku konkursního řízení desetitisíce položek.

Na věřitele v současnosti čeká zhruba 3,4 mld. Kč, které jsou uloženy na účtech konkursní správy. Dřívější úvahy o možnosti uskutečnění dalšího, druhého, částečného rozvrhu jsou prozatím nerealizovatelné, neboť i nadále je aktuální možnost opětovného projednávání novely zákona o bankách v zákonodárných orgánech České republiky. Případné přijetí této novely by podstatně změnilo strukturu konkursních věřitelů.

Ovšem ne všichni věřitelé vítají aktivity správce konkursní podstaty k co nejrychlejšímu dokončení konkursního řízení. Jak jinak si vysvětlit skutečnost, že v období od června 2007 do současnosti byla ze strany dvou minoritních konkursních věřitelů podána řada žalob, a to i opakovaně, zpochybňujících platnost zpeněžení části majetku konkursní podstaty v úhrnné výši přesahující 1 miliardu korun? Do okamžiku, než příslušný soud pravomocně rozhodne o těchto žalobách, nelze tuto částku uvolnit ve prospěch konkursních věřitelů. O těchto skutečnostech byl ze strany správce detailně informován jak věřitelský výbor, tak konkursní soud. Zatím poslední jednání věřitelského výboru proběhlo 6.2.2008, další jednání se očekává dne 28.5.2008.

Správce konkursní podstaty věří, že i přes výše uvedené nově vzniklé obstrukce, které provázejí jeho práci, konkursní řízení bude úspěšně a plynule dokončeno a věřitelé se dočkají v dohledné době zbývající částky z výtěžku konkursu..