25.11.2008

Konkurs ostravské Union banky vstupuje do své závěrečné etapy

Konkurs Union banky, a.s., „ v likvidaci“, který byl prohlášen na konci května 2003 a jenž je vzhledem k počtu věřitelů /77026/ naprosto ojedinělý, dál plynule spěje ke svému úspěšnému ukončení. Počet incidenčních žalob, ve kterých Krajský soud v Ostravě rozhoduje o pohledávkách věřitelů, které správce konkursní podstaty na přezkumných jednáních popřel, se opět výrazně snížil. Za uplynulých osm měsíců bylo pravomocně rozhodnuto o polovině všech žalob, takže k dnešnímu dni zbývá Krajskému soudu v Ostravě projednat posledních 37 incidenčních sporů. V průběhu konkursního řízení, v období od října 2004, kdy na 3. přezkumném jednání byla ze strany správce konkursní podstaty popřena většina z těch přihlášených pohledávek, které souvisí s podanými žalobami věřitelů, bylo těchto žalob podáno celkem 266. O oprávněnosti postupu správce konkursní podstaty u těchto pohledávek svědčí zejména skutečnost, že z dosud ukončených 229 sporů pouze ve 13 případech rozhodl Krajský soud v Ostravě ve prospěch žalující strany, tj. věřitele. Každý vyhraný incidenční spor má pro všechny ostatní věřitele, kterým byly jejich pohledávky uznány, pozitivní dopad. Čím méně věřitelů, tím vyšší konečné procento výše uspokojení jejich pohledávek v konkursu. Nadále však platí, že dokončení těchto sporů je nezbytnou podmínkou pro ukončení konkursu s finálním rozdělením peněz věřitelům.

V předchozí naší zprávě jsme informovali o dvou minoritních konkursních věřitelích, kteří opakovaně podali žaloby, zpochybňující platnost zpeněžení části majetku konkursní podstaty v úhrnné výši více než 1 mld. Kč. Tito dva věřitelé podali celkem 5 žalob ke Krajskému soudu v Ostravě. V měsících září a říjen 2008 soud rozhodl ve čtyřech z těchto žalob ve prospěch správce konkursní podstaty, tzn. žaloby zamítl. O tom, že tito dva věřitelé nejsou příznivci brzkého ukončení konkursu, svědčí skutečnost, že v prvních dvou případech využili možnosti odvolání k vyšší soudní instanci, tudíž o těchto žalobách bude následně rozhodovat Vrchní soud v Olomouci.

O výše uvedených skutečnostech, a nejen o nich, správce konkursní podstaty pravidelně detailně informuje věřitelský výbor. V období od naší poslední informace se uskutečnila dvě další jednání věřitelského výboru, na kterých mimo jiné výbor schválil správní náklady a náklady správce za rok 2007. Další jednání věřitelského výboru proběhne dne 3.12.2008.

V současné době má Union banka již pouze 5 zaměstnanců. Tito se zabývají právními spory, změnami v evidenci konkursních věřitelů, ale také poskytují součinnost orgánům, činným v trestním řízení, správcům daní a notářům. Zvláštní zmínku si zasluhuje činnost, směřující k vymazání zástav v listech vlastnictví u nemovitostí, které byly v minulosti jistícím instrumentem u poskytnutých úvěrů. Union banka za doby své existence převzala Ekoagrobanku, Evrobanku, Foresbanku a Bankovní dům Skala, bývalí klienti těchto bank v řadě případů poskytnuté úvěry splatili, avšak výmaz zástavního práva ke své nemovitosti vůbec neřešili.