24.3.2009

Věřitelé Union banky, a.s. „v likvidaci“ obdrží další finanční prostředky

Podobně jako v celém dosavadním průběhu konkursu Union banky, a.s., „ v likvidaci“ byl i v uplynulých 4 měsících správce konkursní podstaty nadále velmi úspěšný v právních sporech s těmi věřiteli, kterým při přezkumných jednáních jejich pohledávku popřel. Z původních 266 zbývá již pouze 29 věřitelů, o jejichž žalobách bude ještě Krajský soud v Ostravě rozhodovat. O úspěchu konkursní správy svědčí skutečnost, že podíl věřitelů, kteří byli ve svém právním sporu se správcem konkursní podstaty úspěšní, dosahuje pouze 6,4%, tentýž podíl, měřený výší žalovaných částek, nedosahuje ani 1%.

Také v případě žalob, zpochybňujících platnost zpeněžení části majetku konkursní podstaty, které podali v průběhu r. 2006 a 2007 dva minoritní věřitelé, zaznamenal správce další dílčí, avšak zásadní úspěch. Dne 12. března 2009 Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací svým rozhodnutím potvrdil předchozí rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který zamítl jednu z celkem pěti takto podaných žalob. Je třeba navíc zdůraznit, že v tomto konkrétním právním sporu činila žalobou zpochybněná částka zpeněžení přes půl miliardy korun, tzn. že z oněch pěti právních sporů je tento první, o němž bylo rozhodnuto již i odvolacím soudem, co do svého objemu ten nejvýznamnější. Správce v zájmu věřitelů doufá, že obdobně bude rozhodnuto o všech zbývajících žalobách.

K datu 10. března 2009 má konkursní správa na svých účtech finanční prostředky ve výši 3,510 mld. Kč. Na návrh správce vyslovil věřitelský výbor na svém jednání dne 18. března 2009 souhlas s dalším, tzn. druhým, částečným rozvrhem ve výši 10% z každé zjištěné pohledávky. Na základě souhlasu, vysloveného věřitelským výborem, správce konkursní podstaty v současnosti činí veškeré úkony, nutné k faktické realizaci druhého částečného rozvrhu.