16.12.2009

Informace k druhému částečnému rozvrhu

V předchozí zprávě správce konkursní podstaty informoval věřitele o souhlasu věřitelského výboru s jeho návrhem na výplatu druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek. Po nezbytných kontrolách v evidenci věřitelů, jejichž počet čítá 75.841, správce předložil v měsíci září návrh Krajskému soudu v Ostravě na vydání usnesení o druhém částečném rozvrhu. Přílohou tohoto návrhu byl již seznam všech věřitelů s přiznanými částkami rozvrhu. Krajský soud dne 1.10.2009 vydal usnesení čj. 33 K 10/2003-9987, kterým tento rozvrh povolil. Od vyvěšení usnesení na úřední desce soudu začala běžet 30-denní lhůta k nabytí právní moci usnesení, v průběhu této lhůty však Krajský soud v Ostravě obdržel od jednoho věřitele odvolání proti tomuto usnesení. Nyní se bude tímto odvoláním zabývat Vrchní soud v Olomouci. Uvedené skutečnosti prozatím nedovolují správci realizovat výplatu druhého částečného rozvrhu v původně předpokládaném termínu, tj. do konce letošního roku.

Pokud ve věci odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o druhém částečném rozvrhu obdrží správce nové informace, seznámí s nimi věřitele na těchto stránkách.

K datu 9.12.2009 má konkursní správa na svých účtech finanční prostředky ve výši 3,621 mld. Kč, za uplynulých devět měsíců činí nárůst 111 milionů korun. V průběhu letošního roku byl prodán veškerý zbývající movitý majetek, taktéž byly za úplatu postoupeny zbylé zpeněžitelné pohledávky.