14.5.2010

Informace správce konkursní podstaty pro věřitele – právnické osoby

Správce konkursní podstaty tímto sděluje věřitelům, že výplata druhého částečného rozvrhu ve výši 10% ze zjištěné výše pohledávek probíhá na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě čj. 33 K 10/2003 – 9987 ze dne 1.10.2009. V příloze této informace uvádíme zkrácenou verzi tohoto usnesení (zde >>).

Úplná verze usnesení, včetně kompletního seznamu věřitelů, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 43/2009 dne 27.10.2009 nebo je k nahlédnutí v konkurzním spise na Krajském soudě v Ostravě.