19.5.2010

Informace správce konkursní podstaty – výplata částečného rozvrhu v případě úmrtí věřitele

Správce konkursní podstaty tímto informuje pozůstalé osoby po zemřelých věřitelích, do jejichž poštovních schránek byla v těchto dnech doručena poštovní poukázka na jméno zemřelého věřitele, o postupu, který je nutno učinit ke změně věřitele v konkursním řízení úpadce Union banka, a.s. „v likvidaci“.

Pokud již řízení o dědictví bylo ukončeno usnesením příslušného okresního/obvodního soudu a pohledávka zemřelého vůči Union bance, a.s. „v likvidaci“ nebyla zahrnuta do pozůstalosti, správce konkursní podstaty doporučuje pozůstalým, aby kontaktovali notáře/notářku, který/á dědictví v minulém období projednávala za účelem znovuotevření dědictví, ve kterém by byla projednána tato nově zjištěná pohledávka zemřelého. Teprve po ukončení dodatečného projednání dědictví Krajský soud v Ostravě převede vlastním usnesením pohledávku zemřelého na dědice a správce konkursní podstaty bude moci vyplatit druhý částečný rozvrh oprávněnému dědici.

Při ukončení konkursu se předpokládá třetí, poslední, platba, tato platba bude již přímo směrována na dědice.