3.10.2012

Konkursní řízení trvá již více než devět let

Konkurs na Union banku, a.s., „v likvidaci“ prohlásil Krajský soud v Ostravě dne 29.5.2003, tzn. že konkursní řízení probíhá již devět let. Nelze se tudíž příliš podivovat nad skutečností, že správce konkursní podstaty vnímá z písemných, e-mailových i telefonických dotazů některých věřitelů jejich rozhořčení nad délkou trvání konkursního řízení.

Dnes je již zřejmé, že zákonodárci, kteří v minulosti schválili zákon o konkursu a vyrovnání, jehož ustanovení se na tento konkurs vztahují, zřejmě nepředpokládali, že někdy bude prohlášen konkurs na subjekt s téměř 75.000 věřiteli. Vždyť jen samotný Krajský soud v Ostravě potřeboval šest a půl roku k tomu, aby vynesl rozsudky ve věci všech 267 podaných incidenčních žalob.

V předchozím článku správce konkursní podstaty informoval věřitele o zbývajících incidenčních sporech, kterými by se měly zabývat Nejvyšší soud v Brně a Vrchní soud v Olomouci. Od této informace uběhlo půl roku a v tomto období pouze Vrchní soud v Olomouci nařídil jednání ve věci dvou sporů, u kterých potvrdil zamítavé rozsudky Krajského soudu v Ostravě. Následně jeden z těchto dvou věřitelů podal dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, v případě druhého sporu dosud soud ještě písemně nevyhotovil rozsudek. Co se týče Nejvyššího soudu v Brně, tento sám na svých internetových stránkách uvádí, že za celý minulý rok 2011 obdržel 4.559 dovolání v oblasti občanskoprávní a obchodní a že /citace/ „průměrná doba dovolacího řízení je 1 až 2 roky v závislosti na zatíženosti specializovaných senátů a náročnosti konkrétní věci“ /konec citace/.

Aby obsah tohoto článku nevyzněl pouze pesimisticky, připojme informaci, že i správci konkursní podstaty, a tím zprostředkovaně i většině věřitelů, se „vyplatí“ využít veškeré opravné prostředky v případě právních sporů. V konkrétních soudních sporech až Nejvyšší soud v Brně po podání dovolání správcem konkursní podstaty svými rozsudky zrušil rozsudky nižších soudních instancí a tímto neuznal pohledávky věřitelů v souhrnné výši 160 milionů Kč. Tyto finanční prostředky tak zůstaly na účtu konkursní správy a budou rozděleny mezi všechny věřitele, kterým byly jejich pohledávky uznány.

Správce konkursní podstaty děkuje všem věřitelům za jejich trpělivost a pochopení výjimečnosti tohoto konkursního řízení a věří, že Nejvyšší soud v Brně v deklarovaných lhůtách rozhodne v jeho prospěch.