19.2.2014

Informace pro dědice pohledávek za Union bankou, a.s. „v likvidaci“

V případě, že zemře fyzická osoba, která byla věřitelem Union banky, a.s. „v likvidaci“ a která svou pohledávku řádně přihlásila do konkursního řízení, přechází nárok na plnění této pohledávky na dědice zemřelého. Podmínkou přechodu nároku na výplatu pohledávky je, že tato pohledávka bude výslovně zahrnuta do aktiv pozůstalosti, tj., že existence takové pohledávky bude pozůstalými v rámci probíhajícího pozůstalostního (dědického) řízení v prvé řadě tvrzena, případně doložena, a následně v samotném soudním rozhodnutí o pozůstalosti (dědictví) bude tato pohledávka výslovně jako součást pozůstalosti (dědictví) uvedena.

V rámci řízení o pozůstalosti určuje se tzv. obvyklá cena majetku a jiných aktiv pozůstalosti, mimo jiné tedy i obvyklá cena pohledávky zemřelého za Union bankou, a.s „v likvidaci“.

V této souvislosti správce konkursní podstaty uvádí, že předpokládaná míra uspokojení konkursních pohledávek za úpadcem Union banka, a.s. „v likvidaci“ bude činit cca 40% jejich nominální hodnoty, tj. 40% z částky, v jaké byly pohledávky v rámci konkursního řízení zjištěny. Tuto informaci o výši reálného uspokojení pohledávek vůči úpadci Union banka, a.s. „v likvidaci“ předkládejte notáři projednávajícímu pozůstalost po zemřelém věřiteli Union banky, a.s. „v likvidaci“!

V průběhu konkursního řízení byla již řadě konkursních věřitelů vyplacena část jejich pohledávek, konkrétně v rámci prvého částečného rozvrhu část odpovídající 20% ze zjištěné výše pohledávek, v rámci druhého částečného rozvrhu pak část odpovídající 10% ze zjištěné výše pohledávek. V případě, že předmětem pozůstalostního řízení je pohledávka, u které již došlo k částečné výplatě v rámci prvého či druhého či obou částečných rozvrhů, je potřeba od očekávaného výnosu v celkové výši 40% odečíst částky již vyplacené.

Na dotaz příslušného notáře projednávajícího konkrétní pozůstalostní řízení po zemřelém věřiteli Union banky, a.s. „v likvidaci“, je správce konkursní podstaty připraven poskytnout potvrzení o výši zjištěné konkursní pohledávky, o míře jejího dosavadního uspokojení i výši očekávaného konečného uspokojení.

Rozhodnutí o pozůstalosti zahrnující pohledávku vůči Union bance, a.s. „v likvidaci“ následně zašlete k rukám konkursního správce Mgr. Lukáše Raidy na adresu Union banka, a.s. „v likvidaci“, Hrabákova 1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.